Tích hợp quản lý, giảng dạy trên cùng ứng dụng

Phụ huynh /Học sinh

Học, thi, kiểm tra trực tuyến; Kế hoạch học tập TKB; Kết quả học tập; Kết nối gia đình và nhà trường

Giáo viên

Xây dựng giáo án, bài giảng điện tử; Giảng dạy trực tuyến, trực tiếp; Sử dụng học liệu, thư viện số…

Ban giám hiệu

Quản trị điều hành mọi hoạt động của nhà trường. Kiểm soát công việc, kế hoạch giảng dạy, giáo án…

Các phân hệ quản lý nghiệp vụ chức năng

Điều hành nhà trường

Quản lý công việc, Giao việc, Văn bản, theo dõi, báo cáo…

 

Giáo án, bài giảng

Tạo giáo án, tạo bài giảng điện tử
Chia sẻ với giáo viên khác…

 

Thư viện và học liệu

Dữ liệu số hóa, học liệu, ấn phẩm
(image, video, audio…)

 

Thời khóa biểu

Kế hoạch giảng dạy
tự động thông báo, nhắc lịch…

 

Học tập trực tuyến

Dạy, học, bài tập, ôn tập
thi – kiểm tra trực tuyến…

 

 

Tích hợp nhiều phân hệ nghiệp vụ
khác trong nhà trường…

 

myLesson - GIÁO ÁN, BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

PHẦN MỀM HỖ TRỢ Soạn giáo án, BÀI GIẢNG điện tử

KẾT HỢP ONLINE VÀ OFFLINE

Phần mềm giúp giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học (giáo án) điện tử, bài giảng điện tử, các học liệu điện tử, chuẩn bị các bài tập, bài kiểm tra đánh giá phù hợp với chương trình dạy học.

Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo chương trình môn Tiếng Anh và các môn Ngoại ngữ hiện hành, có hệ thống học liệu điện tử (bài nghe, video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy luyện nghe /nói cho học sinh, hệ thống câu hỏi, đề kiểm tra, đánh giá…) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ thống thư viện điện tử, thuận tiện cho tra cứu và sử dụng.

Bộ học liệu sử dụng trên máy tính trong môi trường không có kết nối internet.

THÔNG TIN MYSCHOOL